Home » » HAFALAN SURAH-SURAH

HAFALAN SURAH-SURAH

Written By Unknown on Senin, 30 Desember 2013 | 17.27
1. AN-NAAS
QUL A'UUDZU BIRABBIN NAAS, MALIKI NNAAS, ILAAHI NNAAS, MIN SYARRI LWASWAASI LKHANNAAS, ALLADZII YUWASWISU FII SHUDUURI NNAAS, MINA LJINNATI WANNAAS

2. AL FALAQ
QUL A’UUDZU BIRABBI LFALAQI, MIN SYARRI MAA KHALAQ, WAMIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQAB, WAMIN SYARRI NNAFFAATSAATI FII L’UQAD, WAMIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASAD

3. AL IKHLAS
QUL HUWA ALLAAHU AHAD(UN), ALLAAHU ALSHSHAMAD(U), LAM YALID WALAM YUULAD(U), WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD(UN).

4. AL LAHAB
TABBAT (S) YADAA ABII LAHABIN WATABBA, MAA AGHNAA ‘ANHUMAALUHU WAMAA KASABA, SAYASHLA NAARAN DZAATALAHABIN WAMROATUHU  HAMMAALATALHATHABI, FII JIIDIHAA HABLUN MIN MASADIN

5. ALAM NASYRAH
ALAM NASYRAH LAKA SHADRAKA, WAWADHA'NAA 'ANKA WIZRAKA, ALLADZII ANQADHA ZHAHRAKA, WARAFA'NAA LAKA DZIKRAKA, FA-INNA MA'A AL'USRI YUSRAAN, INNA MA'A AL'USRI YUSRAAN, FA-IDZAA FARAGHTA FAINSHAB, WA-ILAA RABBIKA FAIRGHAB.
6. AL KAFIRUN
QUL YAA AYYUHAA ALKAAFIRUUNA, LAA A'BUDU MAA TA'BUDUUNA, WALAA ANTUM 'AABIDUUNA MAA A'BUDU, WALAA ANAA 'AABIDUN MAA 'ABADTUM, WALAA ANTUM 'AABIDUUNA MAA A'BUDU, LAKUM DIINUKUM WALIYA DIINI.

7. AL KAUTSAR
INNAA A’THAYNAAKA LKAWTSARA FASHALLI LIRABBIKA WANHAR INNA SYAANI-AKA HUWAL-ABTARU

8. AL MA’UN
ARO_AITAL-LADZI YUKADZ-DZIBU DID-DI_N FADZA_LIKAL-LADZI YADU’UL YATI_M  WALA_YA'HUDH-DHU_ALA_ THO’AMIL MISKI_N  FAWAILUL LILMUSHOLLI_N AL-LADZI_NA HUM’AN SHOLA_TIHIM SA_HUN AL-LADZI_NA HUM YURO_’UN(A) WAYAMNA’U_NAL MA_'U_N

9. QURAISY
LI ILA FI QURAISY(IN) ILA FIHIM RI'HLATASY-SYITA_ I WASH-SHOIF  FAL YA’BUDU_ ROBBAHADZAL BAIT ALLADZI_ ATH’AMAHUM MINGJU’IW-WA 'A_MANAHUM-MIN KHOU

10. AL FIIL
ALAM TARA KAYFA FA’ALA RABBUKA BI-ASH-HAABI LFIILI ALAM YAJ’AL KAYDAHUM FII TADHLIILIN WA-ARSALA ‘ALAYHIM THAYRAN ABAABIILA TARMIIHIM BIHIJAARATIN MIN SIJJIILIN FAJA’ALAHUM KA’ASHFIN MA’KUULIN

11. AL HUMAZAH
WAYLUN LIKULLI HUMAZATIN LUMAZATIN ALLATI JAMAAAA MALAN WAAAADDADAHU YAHSABU ANNA MALAHU AKHLADAHU KALLA LAYUNBATHANNA FEE ALHUTAMATI WAMA ADRAKA MA ALHUTAMATU NARU ALLAHI ALMOOQADATU ALLATI TATTALIAAU AAALA AL-AF-IDATI LNNAHA AAALAYHIM MU/SADATUN FII AAAMADIN MUMADDADATIN

12. AL ASR
WAL 'ASHRI INNAL INGSA_NA LAFI KHUSRIN IL-LAL-LADZI_NA AMANU_ WA'AMILU_SH-SHO_LI'HA_TI WATAWA_ SHOWBIL 'HAQQI WATAWA_ SHOWBISH-SHOBR

13. AT TAKASUR
AL HA KUMUT TAKA_TSUR 'HATTA_ SURTUMUL MAQO_BIR KALLA_ SAUFA TA’LAMU_N TSUM-MAKAL-LA_ SAUFA TA’LAMU_N KALLA_LAU TA’LAMU_NA ILMAL YAQI_N LA TARO WUNNAL JA'HI_M TSUMMA LATARO WUNNAHA_ ‘AINAL YAQI_N TSUMMA LATUS ALUNNA YAUMA IDZIN ‘ANIN NA'I_M

13. AL QARI’AH
AL QOORI'AH, MALQOORI'AH, WAMAA ADROO KAMALQOORI'AH, YAUMA YAKUUNUNNAASUKAL FAROOSIL MABSUUS, WATAKUUNUL JIBAALUKAL IGHNIL MANGFUUS, FA AMMAAMANG TSAQULAT MAWAA ZIINUH, FAHUWA FII'II SYATIRROODHIYAH, WA AMMAMAN KHOFFAT MAWAAA ZIINUH, FA UMMUHUU HAAWIYAH, WAMAA ADROOKAMAA HIYAH, NAARUN KHAMIYAH.

14. AL ‘ADIYAT
WAALAAADIYATI DABHAN FAALMOORIYATI QADHAN FAALMUGHEERATI SUBHAN FAATHARNA BIHI NAQAAAN FAWASATNA BIHI JAMAAAN INNA AL-INSANA LIRABBIHI LAKANOODUN WA-INNAHU AAALA THALIKA LASHAHEEDUN WA-INNAHU LIHUBBI ALKHAYRI LASHADEEDUN AFALA YAAALAMU ITHA BUAATHIRA MA FEE ALQUBOORI WAHUSSILA MA FEE ALSSUDOORI INNA RABBAHUM BIHIM YAWMA-ITHIN LAKHABEERUN

15. AZ ZALZAL
IDZA_ ZULZILATIL ARDHU ZILZALAHA_  WA'AKHROJATIL ARDHU ATS-QO_ LAHA_ WAQO_LA INGSA_NU MA_ LAHA YAUMA'IDZING TU'HADDITSU AKHBA_ROHA_BI'ANNA ROBBAKA AU'HA_ LAHA YAUMA'IDZINYASHDURUNNA_ SU'ASYTA_ TALLIYUROU_ A'MA_LAHUM FAMANYA'MAL MITSQO_LA DZARROTIN KHOIROYYAROH WAMANYA'MAL MITSQO_LA DZARROTING SYARROYYAROH

16. AL BAYYINAH
LAM YAKUNI ALLATHEENA KAFAROO MIN AHLI ALKITABI WAALMUSHRIKEENA MUNFAKKEENA HATTA TA/TIYAHUMU ALBAYYINATU RASOOLUN MINA ALLAHI YATLOO SUHUFAN MUTAHHARATAN FIIHA KUTUBUN QAYYIMATUN WAMA TAFARRAQA ALLATHEENA OOTOO ALKITABA ILLA MIN BAAADI MA JAAT-HUMU ALBAYYINATU WAMA OMIROO ILLA LIYAAABUDOO ALLAHA MUKHLISEENA LAHU ALDDEENA HUNAFAA WAYUQEEMOO ALSSALATA WAYU/TOO ALZZAKATA WATHALIKA DEENU ALQAYYIMATI INNA ALLATHEENA KAFAROO MIN AHLI ALKITABI WAALMUSHRIKEENA FEE NARI JAHANNAMA KHALIDEENA FEEHA OLA-IKA HUM SHARRU ALBARIYYATI INNA ALLATHEENA AMANOO WAAAAMILOO ALSSALIHATI OLA-IKA HUM KHAYRU ALBARIYYATI JAZAOHUM AAINDA RABBIHIM JANNATU AAADNIN TAJREE MIN TAHTIHA AL-ANHARU KHALIDEENA FEEHA ABADAN RADIYA ALLAHU AAANHUM WARADOO AAANHU THALIKA LIMAN KHASHIYA RABBAHU

17. AL QADR
INNA_ ANGZALNA_HUFI_LAILATIL QODR WAMA_ AD-RO_KAMA_LAILATUL QODR LAILATUL QODRI KHOYRUMMIN ALFISYAHRI TANAZ-ZALUL MALA_'IKATU WAR-RU'HUFI_HA_BI'IDZ-NIROBBIHIM-MING KULLI AMRI(NG) SALA_MUN  HIYA 'HATTA_ MATH-LA'ILFAJR

18. AL ‘ALAQ
IQRO' BISMIROBBOKALLADZII KHOLAQ, KHOLAQOL INSAANA MIN 'ALAQ,  IQRO' WAROBBUKAL AKROM,  ALLADZII 'ALLAMA BILQOLAM,  'ALLAMAL INSAANA MAA LAM YA'LAM,  KALLAA INNAL INSAANA LAYATHGHOO, ARRO AAHUS TAGHNAA INNA ILAA ROBBIKARRUJ'AA, AROAITALLADZII YANHAA,  'ABDAN IDZAA SOLLA, AROAITA INGKAANA 'ALAL HUDAA, AU AMARO BITTAQWAA,  AROAITA INGKADZZABA WATAWALLAA, ALAM YA'LAM BIANNALLOHAA YAROO, KALLAA LAILLAM YANTAHII LANASFA'AM BINNAASIYAH, NAASIYATINGKAADZIBATIN KHOOTI AH, FALYAD'UNAA DIYAH, SANAD'UZZABAA NIYAH, KALLAA LAATUTI'HU WASJUD WAQTARIB.

19. AT TIN
ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA'KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA'U 'INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA'LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN 'ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI'A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL 'ALIYYUL AZHIIM.

20. ALAM NASYRAH
ALAM NASY-RO'H LAKASHOD-ROK  WAWADHO'NA_ ANGKAWIZ-ROK  AL-LADZI_ ANGQODHO DZHOH-ROK WAROFA'NA_  LAKADZIK-ROK FA'INNAMA'AL'USRI YUSRO_INNAMA'AL'USRI YUSRO_ FA'IDZA_ FAROGHTA FA_N-SHOB WA'ILA_ ROBBIKA FAR-GHOB

21. AD DUHA
WAADHDHUHAA WAALLAYLI IDZAA SAJAA MAA WADDA’AKA RABBUKA WAMAA QALAA WALAL-AAKHIRATU KHAYRUN LAKA MINA AL-UULAA WALASAWFA YU’THIIKA RABBUKA FATARDHA AALAM YAJIDKA YATIIMAN FAAAWAA WAWAJADAKA DAALLAN FAHADAA WAWAJADAKA ‘AA-ILAN FA-AGHNAA FA-AMMAA LYATIIMA FALAA TAQHAR WA-AMMAA SSAA-ILA FALAA TANHAR WA-AMMAA BINI’MATI RABBIKA FAHADDITS22. AL LAIL
WALLAILI IDZAA YAHGSYAA, WANNAHAARI IDZAA TAJALLAA, WAMAA KHOLAQODZZAKARO WAL UNTSAA, INNA SA'YAKUM LASYATTAA, FA AMMAA MAN A'THOO WATTAQOO, WASODDAQO BILHUSNAA, FASANUYASSIRUHUU LILYUSROO, WA AMMAAMAMM BAKHILA WASTAHGNAA, WAKADZZABA BILKHUSNAA, FASANUYASSIRUHUU LIL 'USROO, WAMAA YUHGNII 'ANHUMAA LUHUU IDZAA TARODDAA, INNA 'ALAINAA LALHUDAA, WAINNA LANAA LAL AAKHIROTU WAL UULA, FA ANGDZARTUKUM NAARONGTALADDHOO, LAA YASLAAHAA ILLAL ASYQOO, ALLADZII KADZZABA WATAWALLAA, WASAYUJANNABUHAL ATQOO, ALLADZII YU'TII MAALAHUU YATAZAKKAA, WAMAA LIAHADIN 'INDAHUU MINNI'MATIN TUJZAA, ILLABTIHOO AWAJHIROBBIHIL A'LAA, WALASAUFA YARDHOO.
                        
23. ASY SYAMS
WASYSYAMSI WADHUHAAHAA WALQAMARI IDZAA TSALAAHAA WANNAHAARI IDZAA JALLAAHAA WALLAYLI IDZAA YAGHSYAAHAA WASSAMAA-I WAMAA BANAAHAA WAL-ARDHI WAMAA THAHAAHAA WANAFSIN(W) WAMAA SAWWAAHAA FA-ALHAMAHAA FUJUURAHAA WATAQWAAHAA QAD AFLAHA MAN ZAKKAAHAA WAQAD KHAABA MAN DASSAAHAA KADZDZABAT TSAMUUDU BITHAGHWAAHAA IDZI IN BA'ATSA ASYQAAHAA FAQAALA LAHUM RASUULULLAAHI NAAQATALLAAHI WASUQYAAHAA FAKADZDZABUUHU FA'AQARUUHAA FADAMDAMA 'ALAYHIM RABBUHUM BIDZANBIHIM FASAWWAAHAA WALAA YAKHAAFU 'UQBAAHAA

24.  AL BALAD
LAA UQSIMU BHAADZAL BALAD, WA ANTAHILLUMBIHAADZAL BALAD, WAWAALIDIWWAMAA WALAD, LAQOD KHOLAQNAL INGSAANA FII KABAD, AYAHSABU ALLAYYAQDIRO 'ALAIHI AHAD, YAQUULU AHLAQTU MAALALLUBADA, AYAHSABU ALLAM YAROHUU AHAD, ALAM YAJ'ALLAHUU 'AINAIIN, WALISAANAW WASYAFATAIIN, WAHADAINAAHUN NAJDAIIN, FALAQTAHAMAL 'AQOBAH, WAMAA ADROOKAMAL 'AQOBAH, FAKKUROQOBAH, AW IT'AAMUNG FII YAUMINGDZII MASGHOBAH, YATIIMANGDZAA MAQROBAH, AU MISKIINANG DZAAMAQROBAH, AU MISKIINANG DZAAMATROBAH, TSUMMA KAANA MINALLADZIINA AMANUU WATAWAA SOUBISSOBRI WATAWAASOUBIL MARHAMAH, ULAAA IKA ASHAABUL MAIMANAH, WALLADZIINAKAFARUU BI AAYAATINAA HUM ASHAABUL MASY AMAH, 'ALAIHIM NAARUMMU'SODAH.

25.  AL FAJR
WAL FAJR, WALAYAALIN 'ASYR, WASSYAF'I WAL WATR, WALLAILI IDZAA YASR, HALFII DZAALIKA QOSAMULLIDZII HIJR, ALAM TAROKAIFAFA'ALA ROBBUKA BI'AAD, IROMAADZAATIL 'IMAAD, ALLATII LAMYUHLAQ MITSLUHAA FILBILAAD, WATSAMUUDAL LADZII JAABUSSOHRO BILWAAD, WAFIR 'AUNA DZIL AUTAAD, ALLADZIINA TOGHOU FILBILAAD, FA AKTSARUU FIIHALFASAAD, FASOBBA 'ALAIHIM ROBBUKA SOUTO 'ADZAAB, INNA ROBBAKA LABILMIRSOOD, FA AMMALINGSAANU IDZAAMABTALAAHU ROBBUHU FA AKROMAHU FANA' AMAH, FAYAQUULUROBBII AKROMAN, WA AMMAA IDZAAMABTALAAHU FAQODARO 'ALAIHI RIZQOHUU FAYAQUULU ROBBII AHAANAN, KALLAA BALLAA TUKRIMUUNAL YATIIM, WALAA TAKHUSSU 'ALAA THO'AAMIL MISKIIN, WATA'KULUUNATTAROOTSA AKLALLAMMAA, WATUHIBBUUNAL MAALA KHUBBANGJAMMAA, KALLAA IDZAA DUKKATIL ARDHU DAKKANG DAKKAA, WAJAA'A ROBBUKA WALMALAKU SOFFANG SOFFAA, WAJAA AYAUMA IDZIMBIJAHANNAMA YATADZAKKARUL INSAANU WA ANNAALAHUDZZIKROO, YAQUULU YAALAITANII QODDAMTU LIHAYAATII, FAYAUMA IDZILLA YU'ADZZIBU 'ADZAABAHUU AHAD, WALAA YUUTSIQU WATSAAQOHUU AHAD, YA AYYATUHANNAFSUL MUTHMAINNAH, IRJI'II ILAAROBBIKI ROODHIYATAMMARDHIYYAH, FADKHULII FII 'IBAADII, WADKHULII JANNATII.

26.  AL GASYIYAH
HAL ATAAKA HADIITSUL GHOOSYIYAH, WAJUUHUYYAUMAIDZIN KHOOSYI'AH, 'AAMILATUN NAASIBAH, TASLAA NAARON HAAMIYAH, TUSQOO MIN 'AININ AANIYAH, LAISA LAHUM TO'AAMUN ILLAA MIN DHORII', LAA YUSMINUU WALAA YUGHNII MINJUU', WUJUUHUYYAUMA IDZIN NAA'IMAH, LISA'YIHAA ROODIYAH, FII JANNATIN 'AALIYAH, LAA TASMA'U FIIHAA LAAGHIYAH, FIIHAA 'AINUN JAARIYAH, FIIHAA SURURUMMARFUU'AH, WA AKWAABUMMAUDHUU'AH, WANAMAARIKU MASFUUFAH, WAZAROOBIYYU MABTSUUTSAH, AFALAA YANGDZURUUNA ILAL IBILI KAIFA KHULIQOT, WA ILASSAMAA'I KAIFA RUFI'AT, WA ILALJIBAALI KAIFA NUSIBAT, WA ILAL ARDHI KAIFA SUTIKHAT, FADZAKKIR INNAMAA ANTA MUDZAKKIR, LASTA 'ALAIHIM BIMUSOITIR, ILLAAMANGTAWALLAA WAKAFAR, FAYU'ADZZIBUHULLOOHUL 'ADZAABAL AKBAR, INNA ILAINA IYAABAHUM, TSUMMAA INNA 'ALAINAA KHISAABAHUM.

27.  AL A’LA
SABBIHISMAROBBIKAL A'LAA, ALLADZII KHOLAQO FASAWWAA, WALLADZII QODDARO FAHADAA, WALLADZII AKHROJAL MAR'AA, FAJA'ALAHUU GHUTSAA AN AKHWAA, SANUQRIUKA FALAA TANSAA, ILLAAMAASYAA ALLOOH, INNAHUU YA'LAMULJAHRO WAMAA YAKHFAA, WANUYASSIRUKA LILYUSROO, FADZAKKIR INNAFA'ATIDZZIKROO, SAYADZZAKKARU MAYYAKHSYAA, WAYATAJANNABUHAL ASYQOO, ALLADZII YASLANNAAROL KUBROO, TSUMMALAA YAMUUTU FIIHA WALAA YAHYAA, QOG AFLAHAMAN TAZAKKA, WADZAKAROS MAROBBIHII FASOLLA, BAL TU'TSIRUUNAL HAYAATADDUNYAA, WAL AAKHIROTU KHOIRUWWA ABQOO, INNA HAADZAA LAFISSUHUFIL UULAA, SUHUFI IBROOHIIMA WAMUUSAA.

28.  AT TARIQ
WASSAMAA IWATHTHAARIQ, WAMAA ADROOKAMATH THOORIQ, ANNAJMUTSTSAAQIB, INGKULLA NAFSIL LAMMAA 'ALAIHAA HAAFID,FALYANG DZURIL INGSAANU MIMMAKHULIQ, KHULIQO MIMMAA INDAAFIQ,YAKHRUJU MIMBAINIS SULBI WATTAROO IB, INNAHUU 'ALAA ROJ'IHII LAQOODIR, YAUMA TUBLASSAROOIR, FAMAA LAHUU MINGKUWWATIW WALAA NAASIR, WASSAMAA IDZAATIR ROJ'I, WAL ARDHI DZAATISSOD'I, INNAHUU LAQAULUNG FASL, WAMAA HUWA BILHAZL, INNAHUM YAKIIDUUNA KAIDAA, WA AKIIDU KAIDAA, FAMAHHILIL KAAFIRIINA AMHILHUM RUWAIDAA.

29.  AL BURUJ
WASSAMAA IDZAATILBURUUJ, WALYAUMIL MAU'UUD, WASYAAHIDIW WAMASYHUUD, QUTILA ASHAABUL AKHDUUD, ANNAARIDZAATIL WAQUUD, IDZHUM 'ALAIHAA QU'UUD, WAHUM 'ALAAMAA YAF'ALUUNA BILMUKMINIINA SYUHUUD, WAMAA NAQOMUU MINHUM ILLA AYYU'MINUU BILLAAHIL 'AZIIZILHAMIID, ALLADZII LAHUU MULKUSSAMAAWAATI WAL ARDH WALLOOHU 'ALA KULLI SYAI IN SYAHIID, INNALLADZIINA FATANUL MUKMINIINA WALMUKMINAATI TSUMMA LAMYATUUBU FALAHUM 'ADZAABU JAHANNAMA WALAHUM 'ADZAABUL HARIIQ, INNALLADZIINA AMANUU WA'AMILUSSOOLIHAATI LAHUM JANNAATUN TAJRII MIN TAHTIHAL ANHAAR DZAALIKAL FAUZUL KABIIR, INNA BATSYAA ROBBIKA LASYADIID, INNAHUU HUWA YUBDIU WAYU'IID, WAHUWAL GHOFUURUL WADUUD, DZUL 'ARSYIL MAJIID, FA'AALUL LIMAA YURIID, HAL ATAAKA HADIITSUL JUNUUD, FIR'AUNA WATSAMUUD, BALILLADZIINAKAFARUU FI TAKDZIIB, WALLOOHU MIWWAROO IHIM MUKHIID, BALHUWA QURAANUM MAJIID, FII LAUHIMMAHFUUD.

30.  AL INSYIQAQ
IDZASSAMAA UNGTSANGKOT, WA ADZINATLIROBBBIHAA WAKHUQQOT, WAIDZAL ARDU MUDDAT, WA ALQOTMAA FIIHA WATAKHOLLAT, WA ADZINAT LIROBBIHAA WAKHUQQOT, YAA AYYUHALINSAANU INNAKA KAARIHUN ILAA ROBBIKA KADHANGFAMULAQIIH, FA AMMAAMAN UUTIYA KITAABAHUU BIYAMIINIH, FASAUFA YUHAASABU HISAABAYYASIIRO, WAYANGQOLIBU ILAA AHILIHII MASRUUROO, WA AMMAAMAN UUTIYA KITAABAHUU WAROO ADZOHRIH, FASAUFA YAD'UU TSUBUUROO, WAYASLAA SA'IIROO, INNAHUU KAANA FII AHLIHII MASRUUROO, INNAHUU DZONNA ALLAYYAKHUUR, BALAA INNA ROBBAHUU KAANA BIHII BASIIROO, FALAA UQSIMUU BISSYAFAQ, WALLAILI WAMAA WASAQ, WALQOMARI IDZATTASAQ, LATARKABUNNA TOBAQON 'AN TOBAQ, FAMAA LAHUM LAAYU'MINUUN, WAIDZAA QURIA 'ALAIHIMUL QURAANU LAA YASJUDUUN, BALILLADZIINAKAFARUU YUKADDZIBUUN, WALLOOHU YA'LAMU BIMAA YUU'UUN, FABASSYIRHUM BI'ADZAABIN ALIIM ILLALLADZIINA AMANUU WA'AMILUSSOOLIHAATI LAHUM AJRUN GHOIRU MAMNUUN

31.  AL MUTAFFIFIN
WAILUL LILMUTHOFFIFIIN, ALLADZIINA IDZAKTAALUU 'ALAN NAASI YASTAUFUUN, WAIDZAA KAALUUHUM AWWAZANUUHUM YUKHSIRUUN, ALAA YADHUNNU ULAA IKA ANNAHUM MAB'UUTSUUN, LIYAUMIN 'ADHIIM, YAUMA YAQUUMUNNAASU LIROBBIL 'AALAMIIN, KALLAA INNALKITAABAL FUJJAARI LAFII SIJJIIN, WAMAA ADROOKAMAA SIJJIIN, KITAABUM MARQUUM, WAYLUYYAUMAIDZIL LILMUKADZZIBIIN, ALLADZIINA YUKADZZIBUUNA BIYAUMIDDIIN, WAMAA YUKADZZIBU BIHI ILLAA KULLA MU'TADIN ATSIIM, IDZAA TUTLAA 'ALAIHI AAYAATUNAA QOOLA ASAATHIIRUL AWWALIIN, KALLAA BAL ROONA 'ALA QULUUBIHIM MAAKAANUU YAKSIBUUN, KALLA INNAHUM 'AN ROBBIHIM YAUMAIDZIL LAMAHJUUBUUN, TSUMMA INNAHUM LASOOLUL JAHIIM, TSUMMA YUQOOLU HAADZAALLADZII KUNTUM BIHII TUKADZZIBUUN, KALLAA INNA KITAABAL ABROORO LAFII 'ILLIYYIIN, WAMAA ADROOKAMAA 'ILLIYYUUN, KITAABUM MARQUUM, YASYHADUHUL MUQORROBUUN, INNAL ABROORO LAFII NA'IIM, 'ALAL AROOIKI YANGDZURUUN, TA'RIFU FII WUJUUHIHIM NADHROTAN NA'IIM, YUSQOUNA MIRROHIIQIM MAKHTUUM, KHITAAMUHU MISK WAFII DZAALIKA FALYATANAAFASIL MUTANAAFISUUN, WAMIZAAJUHUU MIN TASMIIM, 'AINAYYASYROBUU BIHAL MUQORROBUUN, INNALLADZIINA AJROMUU KAANU MINALLADZIINA AAMANUU YADHHAQUUN, WAIDZAA MARRUU BIHIM YATAGHOOMAZUUN, WAIDZANGQOLABUU ILAA AHLIHIMUNGQOLABUU FAAKIHIIN, WAIDZAA ROAUHUM QOOLUU INNAHAA ULAA I LADHOOLLUUN, WAMAA URSILUU 'ALAIHIM HAAFIDZIIN, FALYAUMALLADZIINA AAMANU MINALKUFFAARI YADH HAQUUN, 'ALAL AROOIKI YANGDZURUUN, HAL TSUWWIBAL KUFFAARU MAA KAANU YAF'ALUUN.

32.  AL INFITAR
IDZASSAMAA 'UNGFATOROT, WAIDZAL KAWAAKIBUNGTATSAROT, WAIDZAL BIHAARU FUJJIROT, WAIDZAL QUBUURU BU'TSIROT, 'ALIMAT NAFSUMMAA QODDAMAT WA AKHKHOROT, YAA AYYUHAL INGSAANUMAA GHORROKA BIROBBIL KARIIM, ALLADZII KHOLAQOKA FASAWWAAKA WA'ADALAK, FII AYYISUUROTIM MAASYAA AROKKABAK, KALLAA BAL TUKADZZIBUUNA BIDDIIN, WAINNA 'ALAIKUM LAHAAFIDZIIN, KIROOMANG KAATIBIIN, YA'LAMUUNAMAA TAF'ALUUN, INNAL ABROORO LAFII NA'IIM, WAINNAL FUJJAARO LAFII JAHIIM, YASLAUNAHAA YAUMADDIIN, WAMAAHUM 'ANHAA BIGHOOIBIIN, WAMAA ADROOKAMAA YAUMUDDIIN, TSUMMAMAA ADROOKAMAA YAUMUDDIIN, YAUMALAA TAMLIKU NAFSULLINAFSIN SYAI IWAL AMRU YAUMAIDZIN LILLAAH.

AYAT KURSI
ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA'KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA'U 'INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA'LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN 'ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI'A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL 'ALIYYUL AZHIIM.
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar di atas caranya
1. Masukkan Komentar anda di kolom komentar
2. Pada Kotak "Beri Komentar sebagai" pilih akun yang ada pada pilihan.
3. klik publikasikan.
5. isi code capta
6. tekan enter atau publikasikan.

Anda di perbolehkan berkomentar dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Komentar jangan mengandung SARA dan PORNO
2. Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan.
3. Tidak Boleh SPAM
4. Jangan meninggalkan Link aktif pada komentar. Komentar dengan Link Aktif akan dihapus.
5. Berkomentarlah sesuai dengan topik artikel

 
Support : Amalkan Ilmu Berbagi Untuk Semua | Blog SEO Arul
Copyright © 2013. Amriani Hamzah Dara Daeng Makassar - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger